Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Kultury, ul. Jana z Kolna 25, 81 – 354 Gdynia, tel. 58 664 73 77, e-mail: sekretariat@gck.gdynia.pl;
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Gigiewicz, e-mail: m.gigiewicz@gck.gdynia.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji o bieżących wydarzeniach (newsletter) na podstawie art. 6 pkt ust. 1 pkt a RODO;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające);
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub gdy Administrator Danych Osobowych ustali, że się zdezaktualizowały;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a bez podania danych nie będzie możliwe otrzymywanie newslettera;
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola