Regulamin
REGULAMIN KINA STUDYJNEGO GDYŃSKIEGO CENTRUM FILMOWEGO – SALE GOPLANA, MORSKIE
OKO, WARSZAWA

DEFINICJE
Bilet – dokument wystawiony przez Gdyńskie Centrum Filmowe w formie papierowej lub elektronicznej, potwierdzający uprawnienie do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu, który określa tytuł, datę, godzinę Seansu lub Wydarzenia, a także Salę kinową oraz miejsce na Sali kinowej.
Kino Studyjne Gdyńskiego Centrum Filmowego lub Kino – oznacza Kino Studyjne Gdyńskiego Centrum Filmowego zlokalizowane przy ul. Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia, w skład którego wchodzą: Sala kinowa Goplana, Sala kinowa Morskie Oko, Sala kinowa Warszawa, jak również hol, toalety oraz inne powierzchnie.
Klient – każda osoba, która nabywa produkty lub usługi Kina zarówno w kasie Kina, jak i za pomocą strony internetowej www.gcf.org.pl, dokonując nabycia produktu osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich i/lub korzystająca z usług świadczonych przez Gdyńskie Centrum Filmowe, jak również każda osoba, która przebywa na terenie Kina zamierzająca dokonać tych czynności.
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady obowiązujące w kinie Studyjnym znajdującym się w Gdańskim Centrum Filmowym w Gdyni, w zakresie:

 • Świadczenia i realizacji usług przez Gdyńskie Centrum Filmowe;
 • Dokonywania transakcji zakupu towarów i usług;
 • Zachowania Klientów na terenie kina, w tym podczas Seansów i Wydarzeń.
Repertuar Kina – wykaz Seansów i Wydarzeń odbywających się w Kinie, zawierający planowaną datę i godzinę ich rozpoczęcia.
Sala kinowa – sala, na której odbywają się Seanse lub Wydarzenia, znajdująca się w obrębie Kina. Salami kinowymi w Kinie Studyjnym Gdyńskiego Centrum Filmowego w Gdyni są:

 • Sala kinowa Goplana;
 • Sala kinowa Morskie Oko;
 • Sala kinowa Warszawa
Seans – projekcja utworu audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzona projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych, godzina rozpoczęcia Seansu podana jest w ramach Repertuaru Kina.
Serwis – system umożliwiający zakup biletów do Kina za pośrednictwem Internetu, dostępny na stronie www.gcf.org.pl, wraz z odrębnym regulaminem określającym korzystanie z niego.
Wydarzenie – impreza, w szczególności spektakl, koncert i inne wydarzenia artystyczne, kulturalne lub edukacyjne odbywające się w Kinie lub organizowane bądź współorganizowane przez Gdyńskie Centrum Filmowe, której częścią może być Seans.
Wydarzenie specjalne – impreza, w szczególności spektakl, koncert i inne wydarzenia artystyczne, kulturalne lub edukacyjne odbywające się w Kinie lub organizowane bądź współorganizowane przez Gdyńskie Centrum Filmowe, której częścią może być Seans, oznaczona w Repertuarze Kina.
Zaproszenie – dokument wystawiony przez Gdyńskie Centrum Filmowe w formie papierowej lub elektronicznej, upoważniający do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu, określający tytuł, datę, godzinę Seansu lub Wydarzenia, Salę kinową oraz miejsce.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Klient dokonujący zakupu Biletu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Zobowiązanymi do przestrzegania Regulaminu są również osoby przebywające na terenie Kina, niezależnie od faktu posiadania Biletu lub Zaproszenia na Seans, Wydarzenie lub Wydarzenie Specjalne.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w widocznym miejscu w Kinie, w tym w kasie biletowej, jak również na stronie gcf.org.pl.
 3. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu, chyba, że w chwili zakupu biletu nie był on dostępny w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 4. Wejście do Sali kinowej możliwe jest wyłącznie po okazaniu Pracownikowi Kina ważnego Biletu w formie elektronicznej lub papierowej uprawniającego do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu.
 5. Bilet ważny jest jedynie na wskazany na nim Seans albo Wydarzenie, w określonej Sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.
 6. Klient uczestniczący w Seansie lub Wydarzeniu zobowiązany jest do zajęcia miejsca określonego na posiadanym przez siebie Bilecie.
 7. Godziny rozpoczęcia Seansów lub Wydarzeń w repertuarze określają czas rozpoczęcia emisji bloku zwiastunów
  filmowych oraz niekomercyjnych audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych po zakończeniu których
  rozpoczyna się emisja filmu. W przypadkach gdy emisja filmu jest od tego uzależniona, informacyjne i reklamowe
  utwory audiowizualne o charakterze komercyjnym mogą być emitowane.
 8. Osoby uczestniczące w Seansie lub Wydarzeniu zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk mogących przeszkadzać innym Klientom w dbiorze Seansu lub Wydarzenia.
 9. W trakcie Seansu lub Wydarzenia zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, jako działań prawnie zabronionych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Złamanie tego zakazu będzie każdorazowo zgłaszane organom ścigania.
 10. Na całym terenie Kina obowiązuje zakaz:
 11. a) Palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i korzystania z elektronicznych inhalatorów nikotyny (E-papierosów);
 12. b) Wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych i napojów zakupionych poza Gdyńskim Centrum Filmowym, zabrudzenie mienia stanowiącego własność Gdyńskiego Centrum Filmowego oraz odzieży innych Klientów (popcorn, pizza, zapiekanki, itp.). Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowujące się agresywnie nie będą wpuszczane na teren Kina albo zostaną wyproszone bez zwrotu kosztów za zakupione Bilety;
 1. c) Wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem napojów alkoholowych zakupionych i spożywanych w kawiarni znajdującej się na terenie Gdyńskiego Centrum Filmowego;
 2. d) Posiadania i używania środków odurzających;
 3. e) Dewastacji mienia stanowiącego własność Gdyńskiego Centrum Filmowego;
 4. f) Zachowywania się w sposób niestosowny, mogący naruszać dobre obyczaje;
 5. g) Zachowywania się w sposób obraźliwy, niekulturalny i sprzeczny z zasadami współżycia społecznego w stosunku do Pracowników Kina oraz Klientów, w szczególności głośnego zachowania, które zakłóca odbiór Seansu lub Wydarzenia innym Klientom;
 6. h) Dalszej sprzedaży Biletów innym osobom;
 7. i) Prowadzenia jakiejkolwiek działalności usługowej, marketingowej, handlowej, charytatywnej oraz innych rodzajów działalności, bez uzyskania uprzedniej zgody Gdyńskiego Centrum Filmowego;
 8. j) Wnoszenia oraz używania przedmiotów oraz substancji niebezpiecznych, które powszechnie są uznawane za mogące zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwo pozostałych osób przebywających w Kinie.
 9. Pracownik Kina ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z Sali kinowej osobę zachowującą się w sposób niedozwolony opisany w ust. 10, jak również osobę:
 10. a) zachowującą się niekulturalnie, niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych Klientów lub Pracowników Kina;
 11. b) zakłócającą porządek lub narażającą na dyskomfort innych widzów z powodu braku zachowania elementarnych zasad higieny osobistej.
 12. Gdyńskie Centrum Filmowe nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione w Kinie. Rzeczy zagubione lub porzucone w Kinie będą przekazywane do właściwego Biura Rzeczy Znalezionych po upływie 3 dni od ich znalezienia, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015, poz. 397), chyba, że w terminie 3 dni od otrzymania rzeczy zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy. W przypadku rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, Kino niezwłocznie zawiadamia Policję o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Klient Kina jest każdorazowo zobowiązany do poinformowania Pracowników Kina o podejrzeniu zlokalizowania rzeczy zagubionej przez innych Klientów.
 13. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa innym osobom przebywającym w Kinie lub w celu weryfikacji przestrzegania zakazu wnoszenia określonych przedmiotów na teren Kina, Pracownik Kina (w tym także Pracownik ochrony Kina) jest uprawniony do poproszenia osób wchodzących lub przebywających na terenie Kina o okazanie zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży itp. Osoba odmawiająca okazania wnoszonych rzeczy zostanie wyproszona z Kina ze zwrotem ceny zakupionego przez nią biletu.
 14. Osoby przebywające na terenie Kina są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom Pracowników Kina (w tym także Pracowników ochrony Kina), co dotyczy w szczególności Seansów w godzinach nocnych, Wydarzeń organizowanych w Kinie oraz sytuacji nadzwyczajnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia.
 15. Toalety przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Kina.
 16. Pracownik Kina ma prawo wyprosić osobę, która nie posiada przy sobie ważnego biletu lub istotnie narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
ZAKUP BILETÓW I REZERWACJA MIEJSC
 1. Bilet można nabyć poprzez:
 2. a) dokonanie jego zakupu w kasie Kina;
 3. b) dokonanie jego zakupu za pośrednictwem strony internetowej gcf.org.pl zgodnie z Regulaminem zakupu biletów do Gdyńskiego Centrum Filmowego na sale Morskie Oko, Goplana i Warszawa poprzez stronę internetową www.gcf.org.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. c) wymianę w kasie Kina posiadanego Zaproszenia na Bilet.
 5. Jeden Bilet uprawnia do udziału w jednym Seansie tylko jedną osobę.
 6. Po dokonaniu zakupu Biletu oraz jego otrzymaniu, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości zawartych na nim danych.
 7. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego właściwe odczytanie i weryfikacja może zostać uznany za nieważny i nie będzie uprawniał Klienta do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu.
 8. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania Seansu lub Wydarzenia, na jaki został zakupiony.
KUPNO BILETU W KASIE
 1. Kasa biletowa otwierana jest 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego Seansu, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego Seansu.
 2. Pracownik Kina może odmówić sprzedaży Biletu w następujących przypadkach:
 3. a) W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów lub Pracowników Kina;
 4. b) W przypadku, gdy Klient nie spełnia warunków wiekowych określonych dla danego Seansu lub Wydarzenia i nie jest pod opieką opiekuna prawnego. Kategorie wiekowe mogą być określane przez Gdyńskie Centrum Filmowe, dystrybutora filmu oraz właściwe organy państwowe, w tym administracji publicznej;
 5. c) Seans lub Wydarzenie zostało odwołanie z przyczyn zależnych bądź niezależnych od Gdyńskiego Centrum Filmowego.
REZERWACJA MIEJSC
 1. Kino nie prowadzi rezerwacji miejsc dla klientów indywidualnych na seanse filmowe oraz wydarzenia z bieżącego repertuaru.
Cennik
 1. Aktualny cennik Biletów oraz dostępne zniżki wraz zasadami korzystania z nich zawiera cennik zamieszczony na stronie internetowej Kina gcf.org.pl oraz dostępny w kasie Kina.
 2. Ceny biletów są podzielone na kategorie cenowe związane m.in. z rozróżnieniem grup wiekowych, innych uprawnień przyznanych Klientom oraz z uwagi na wyróżnienie danego Wydarzenia lub Wydarzenia specjalnego do odrębnej kategorii cenowej.
 3. Klient chcący skorzystać ze zniżek opisanych w cenniku jest zobowiązany udokumentować prawo do skorzystania ze zniżki podczas weryfikacji Biletu przy wejściu na Salę kinową lub/i podczas zakupu Biletu w kasie Kina.
 4. W przypadku niemożności udokumentowania prawa do zniżki Klient jest zobowiązany do dokonania w kasie Kina dopłaty do ceny biletu normalnego.
 5. Na wydarzenia specjalne z udziałem gości obowiązują indywidualne grupy cenowe.
 6. Prawo do odbioru biletu nieodpłatnego przysługuje osobom posiadającym zaproszenie w kasie kina.
 7. Dziecko w wieku do 2 lat, o ile nie zajmuje oddzielnego miejsca w Sali kinowej, może przebywać na sali kinowej pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna w ramach biletu nabytego przez wskazaną wyżej osobę.
 8. Bilety na Seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.
 9. Na Wydarzenia specjalne z udziałem gości obowiązują indywidualne grupy cenowe, określane każdorazowo na stronie www.gcf.org.pl .
BILETY ULGOWE
 1. Bilety ulgowe przysługują dzieciom poniżej 12 roku życia, młodzieży powyżej 12 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom powyżej 60 roku życia za okazaniem dokumentu tożsamości oraz osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunowi.
 2. Nabycie Biletu ulgowego przez osobę z niepełnosprawnościami następuje na podstawie okazania dokumentu (zaświadczenia, legitymacji osoby z niepełnosprawnościami) potwierdzającego niepełnosprawność. Opiekunowi osoby z niepełnosprawnościami także przysługuje prawo do nabycia Biletu ulgowego.
 3. Bilety ulgowe dla uczniów i studentów przysługują uczniom i studentom za okazaniem ważnej legitymacji przy kasie biletowej oraz przy wejściu do Sali.
 4. Przy zakupie Biletów ulgowych dla studentów i uczniów nie są honorowane karty Euro 26, ITIC i legitymacje doktoranckie.
 5. Cena Biletu ulgowego wskazana jest w cenniku na stronie internetowej gcf.org.pl w zakładce „Kino Studyjne” – „Cennik biletów” oraz kasie Kina.
BILETY GRUPOWE
 1. Do zakupu Biletów grupowych mają prawo grupy zorganizowane liczące co najmniej 10 osób.
 2. W przypadku grup zorganizowanych chęć zakupu Biletu grupowego wymaga uprzedniego zgłoszenia takiego zamiaru i dokonania rezerwacji bezpośrednio w Kinie (telefonicznie lub mailowo).
 3. Przy zakupach biletów grupowych dla grup zorganizowanych w cenie zakupu biletów grupowych przysługują darmowe zaproszenia dla opiekunów.
 4. Zakup Biletu grupowego możliwy jest jedynie w kasie Kina.
 5. Cena biletu grupowego wskazana jest w cenniku na stronie internetowej gcf.org.pl w zakładce „Kino Studyjne” – „Cennik biletów” oraz kasie Kina.
BILET RODZINNY
 1. Bilet rodzinny obowiązuje na Seanse lub Wydarzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży z ograniczeniem wieku do 12 lat przy zakupie Biletu na ten sam Seans lub Wydarzenie co dziecko.
 2. Bilety rodzinne obowiązują dla maksymalnie 2 osób dorosłych przy zakupie minimum jednego biletu dla dziecka poniżej 18 roku życia.
 3. Dzieci do lat 2, o ile nie zajmują oddzielnego miejsca na sali i są pod opieką osoby pełnoletniej wchodzą na Seans lub Wydarzenie w ramach Biletu rodzica.
 4. Zakup Biletu rodzinnego możliwy jest jedynie w kasie Kina.
 5. Cena biletu rodzinnego wskazana jest w cenniku na stronie internetowej www.gcf.org.pl w zakładce „Kino Studyjne” – „Cennik biletów” oraz kasie Kina
KARTA GDYNIA RODZINNA
 1. Rodzic lub opiekun wymieniony w Karcie Gdynia Rodzinna może nabyć Bilet na Seanse lub Wydarzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży z ograniczeniem wieku do 12 lat w cenie wskazanej w cenniku na stronie internetowej gcf.org.pl w zakładce „Kino Studyjne” – „Cennik biletów” oraz kasie Kina.
 2. Bilety rodzinne z kartą Gdynia Rodzinna obowiązują dla maksymalnie 2 osób dorosłych przy zakupie minimum jednego biletu dla dziecka poniżej 18 roku życia.
 3. Dokumenty upoważniające do zniżek są sprawdzane w kasach Kina oraz przy wejściu na Salę kinową. Zakup Biletu przez Klienta będącego posiadaczem Karty Gdynia Rodzinna możliwy jest jedynie w kasie Kina.
MOJE MIASTO GDYNIA KARTA MIESZKAŃCA
 1. Z Kartą Mieszkańca istnieje możliwość otrzymania jednego biletu darmowego w roku na filmy z bieżącego repertuaru do kina studyjnego w Gdyńskim Centrum Filmowym.
 2. Odbiór biletu jest możliwy tylko w kasie kina za okazaniem Karty Mieszkańca oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość użytkownika.
 3. Karta Mieszkańca nie obowiązuje na wydarzenia specjalne i festiwale.
 4. Biletów odebranych nie można wymieniać, ani zwracać.
METROPOLITALNA KARTA DO KULTURY
 1. Klient będący posiadaczem Metropolitalnej Karty do Kultury może nabyć Bilet w cenie wskazanej na stronie internetowej gcf.org.pl w zakładce „Kino Studyjne” – „Cennik biletów” oraz w kasie Kina.
 2. Ulga przyznawana jest na zasadach wynikających z Regulaminu Kina. Zniżka na bilety obowiązuje tylko dla posiadacza Karty, za okazaniem Karty oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. Zakup Biletu przez Klienta będącego posiadaczem Metropolitalnej Karty do Kultury możliwy jest jedynie w kasie Kina.
KARNETY
 1. Karnet jest biletem otwartym ważnym przez 6 miesięcy od daty zakupu. Data wydrukowana na karnecie jest ostatnim dniem jego realizacji.
 2. Posiadanie Karnetu obliguje klienta do wymiany na wejściówkę do Sali kinowej z bieżącego repertuaru.
 3. Nabycie oraz wymiana Karnetu jest możliwa tylko w kasie kina.
 4. Cena uzależniona jest od ilości nabytych w jednej transakcji Karnetów.
 5. Karnet nie obowiązuje na wydarzenia specjalne i festiwale.
 6. Wejściówek odebranych z Karnetów nie można wymieniać, ani zwracać.
REPERTUAR KINA
 1. Repertuar Kina dostępny jest w kasie Kina i na stronie www.gcf.org.pl.
 2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za repertuar Kina drukowany w środkach masowego przekazu oraz w innych miejscach, na którego treść i poprawność nie ma wpływu.
 3. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
ZWROTY
 1. Zwrotu lub zamiany Biletu zakupionego w kasie Kina można dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Seansu lub Wydarzenia, na jakie został on zakupiony, okazując Bilet wraz z paragonem fiskalnym lub innym potwierdzeniem uiszczenia kwoty odpowiadającej cenie Biletu w danym dniu.
 2. Zwrot lub zamiana Biletu możliwa jest również w terminie 7 dni od Seansu, Wydarzenia, w przypadku odwołania lub zmiany w repertuarze terminu Seansu lub Wydarzenia, jak również opóźnienia lub przerwy w jego emisji dłuższych niż 30 minut.
 3. Biletów odebranych na podstawie zaproszenia lub karnetu nie można wymieniać ani zwracać.
REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w Kinie należy zgłaszać niezwłocznie Pracownikowi Kina w momencie składania reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Gdyńskie Centrum Filmowe zastrzega, że niniejszy Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie gcf.org.pl oraz wywieszenia jej w kasach Kina. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie gcf.org.pl i kasach Kina przynamniej za 7-dniowym wyprzedzeniem.

Newsletter
Zapisz się na newsletter

* wymagane pola